Leveringsvoorwaarden
Zoeken

direct contact

Cobi Brouwer
onorthodox coachen & begeleiding

van der Helllaan 20
6824 HT Arnhem

M (06) 48 08 90 01
E info@cobibrouwer.nl

Leveringsvoorwaarden

ANNULERINGSVOORWAARDEN

U bent ingeschreven voor een opleiding of training wanneer uw inschrijving door ons is bevestigd.
Bij annulering na inschrijving brengen wij de volgende kosten in rekening:

   -   langer dan drie maanden voor aanvang 10% van het cursusgeld;
   -   tussen drie maanden en één maand voor aanvang 50% van het cursusgeld;
   -   binnen een maand voor aanvang vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.

Iemand anders kan uw plaats innemen mits deze aan de voorwaarden voldoet. In geval van bijzondere omstandigheden kan COBIBROUWER opleiding en training een opleiding of masterclass uitstellen of annuleren. Ingeschreven deelnemers worden daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
Bij annulering vanuit COBIBROUWER opleiding en training worden de door u betaalde gelden volledig gerestitueerd.

KLACHTENPROCEDURE

Een student van de opleidingen, deelnemer aan een workshop of supervisant kan met een vraag of opmerking altijd terecht bij de desbetreffende begeleider of de coördinator. Mocht dit niet genoeg zijn om onvrede weg te halen, dan kan een klacht ingediend worden.

Bij onvrede over een van onze medewerkers wendt de student/deelnemer zich bij voorkeur eerst tot Cobi Brouwer. Zij zal naar een oplossing zoeken. Als de klacht haar zelf betreft dan wendt u zich tot een van de partners van de Perspectiefgroep.  Deze probeert dan tot een oplossing te komen. 
Wanneer dit niet tot een oplossing leidt of wanneer de student/deelnemer de medewerker of partners niet rechtstreeks wenst aan te spreken, dan kan de klacht door of namens de klager schriftelijk ingediend worden bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon die daarvoor door de Perspectiefgroep is aangezocht.
Uit de formulering van de klacht dient te blijken:
   -   wie de klacht indient;
   -   tegen wie of wat deze zich richt;
   -   waar de onvrede uit bestaat en
   -   dat klager toestemming verleent aan de aangeklaagde tot het desgevraagd verstrekken van inlichtingen aan de vertrouwenspersoon, voor zover de inlichtingen de klacht betreffen.


Deze vertrouwenspersoon zal binnen twee weken na ontvangst van de klacht in overleg gaan met de klager en overgaan tot bemiddeling, tenzij zij bemiddeling niet zinvol acht vanwege de aard van de klacht of omdat de klager zich tegen bemiddeling verzet. In een dergelijk geval bericht de vertrouwenspersoon dit schriftelijk en gemotiveerd aan de klager en de aangeklaagde.
De vertrouwenspersoon is bevoegd die informatie in te winnen die zij meent nodig te hebben voor een goede vervulling van zijn taak, waaronder ook het horen van de klager en de aangeklaagde en eventueel andere betrokkenen.
Indien de bemiddeling slaagt is de klachtenbehandeling tot een einde gekomen.

Indien de bemiddeling niet slaagt zal de vertrouwenspersoon opnieuw de klacht bestuderen. Zij doet binnen vier weken een uitspraak over of de klacht gegrond is. Zij bericht dit aan de partners van de Perspectiefgroep, de klager en de aangeklaagde. Indien gegrond, dan zoekt ze samen met de partners van de Perspectiefgroep naar een passende stap. De partners zijn gebonden aan de uitvoering daarvan.

NOBCO LVSC CRKBO